สารพันปัญหา
1. คำถาม : ผู้สมัครที่กรอกข้อมูลในใบสมัครสอบคัดเลือกฯ ผิดพลาดต้องดำเนินการอย่างไร 
คำตอบ : 1. กรณีที่ผู้สมัครเขียนคำร้องขอแก้ไขข้อมูลฯ ภายในระยะเวลาที่รับสมัคร  โดยผู้สมัครจะต้องแนบเอกสารหลักฐาน ดังต่อไปนี้ 
           1.1 แบบคำร้องขอแก้ไขข้อมูลในใบสมัคร (Download ใบคำร้อง คลิกที่นี่)
           1.2
 ใบสมัครที่พิมพ์ออกจากระบบ จำนวน 1 ฉบับ
           1.3 สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ที่รับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ

ทั้งนี้ ให้ผู้สมัครยื่นคำร้องขอแก้ไขข้อมูลฯ พร้อมแนบเอกสารหลักฐานดังกล่าว
                                  ภายในวันที่ 2 เมษายน 2564
                         โดยส่งทาง e-mail Orathai.hr@gmail.com?
                      โดยระบุชื่อเรื่องว่า "ขอแก้ไขข้อมูลผู้รับโอน"

                                  โทรศัพท์ 02-141-1032

2. คำถาม : กรณีผู้สมัครกรอกข้อมูลผิดผลาดต้องทำอย่างไร 
คำตอบ : โทรเเจ้งแจ้าหน้าที่ ที่เบอร์ 01-1411-032 จากนั้นสำนักงานศาลปกครองจะพิจรณาดำเนินการแก้ไข ภายหลังต่อไป
3. คำถาม :เปิดรับชำระเงินถึงเมื่อไร
คำตอบ :  ผู้สมัครสามารถนำแบบฟอร์มการชำระเงิน ทางเคาน์เตอร์ ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา ในเวลาทำการของธนาคาร ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2564 ก่อนเวลา 19.30 น.
4. คำถาม : ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบคัดเลือกฯ เท่าไร 
คำตอบ : ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบคัดเลือกฯ จำนวน 30 บาท ซึ่งประกอบด้วย ค่าธรรมเนียมการสอบจำนวน 0 บาท และค่าธรรมเนียมธนาคาร รวมค่าบริการทางอินเทอร์เน็ต จำนวน 30 บาท 
5. คำถาม : พิมพ์ใบสมัครสอบคัดเลือกฯ ตัวจริงได้ที่ไหนและเมื่อไร 
คำตอบ : สำนักงานศาลปกครอง จะกำหนดเลขประจำตัวสอบตามลำดับของการชำระค่าธรรมเนียมการสมัครสอบคัดเลือกฯ ที่ครบถ้วนถูกต้องแล้ว โดยสามารถเข้าไปตรวจสอบเลขประจำตัวสอบได้ ตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน 2564  ทางเว็บไซต์ https://admincourt.go.th หรือ https://admincourt.thaijobjob.com  และเมื่อประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับ การสอบข้อเขียนแล้ว จึงจะสามารถพิมพ์ใบสมัครสอบคัดเลือกฯ ตัวจริงได้
6. คำถาม :  จะประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการสอบข้อเขียนได้เมื่อไร 
คำตอบ : สำนักงานศาลปกครอง จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบข้อเขียน วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน 2564 ทางเว็บไซต์ https://admincourt.go.th หรือ https://admincourt.thaijobjob.com   หรือ https://admincourt.thaijobjob.com
7. คำถาม : หากต้องการสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่งคุณสมบัติผู้สมัครสอบ วุฒิการศึกษา กำหนดการประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ และอื่น ๆ สามารถติดต่อได้ที่ใด
คำตอบ : ผู้สมัครสามารถติดต่อได้ที่ ที่ทำการสำนักงานศาลปกครองชั่วคราว อาคารบริหาร 1 บริษัท กสท. โทรคมนาคม จำกัด (มหาขน) สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ กลุ่มสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง ชั้น 4 โทรศัพท์ 02-141- 0780 , 02-141-1032 , 02-1410782, ในวันและเวลาราชการ
8. คำถาม : หากต้องการสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการสมัครสอบคัดเลือกฯ เช่น การส่งใบสมัครสอบคัดเลือกฯ การพิมพ์ใบสมัครสอบคัดเลือกฯ หรือการค้นหาใบสมัครสอบคัดเลือกฯ สามารถติดต่อได้ที่ใด
คำตอบ ผู้สมัครสามารถติดต่อได้ที่ Call Center โทร. 02-257-7230 ในวันจันทร์-ศุกร์  เวลา 8.30-17.30 น. หรือ Line ID : @thaijobjob