สารพันปัญหา
1. คำถาม : ผู้สมัครที่กรอกข้อมูลในใบสมัครสอบคัดเลือกฯ ผิดพลาดต้องดำเนินการอย่างไร 
คำตอบ : 1. กรณีที่ผู้สมัครเขียนคำร้องขอแก้ไขข้อมูลฯ ภายในระยะเวลาที่รับสมัคร
(9 – 24 พฤศจิกายน 2563) โดยผู้สมัครจะต้องแนบเอกสารหลักฐาน ดังต่อไปนี้ 
           1.1 แบบคำร้องขอแก้ไขข้อมูลในใบสมัคร (Download ใบคำร้อง คลิกที่นี่) 
           1.2 ใบสมัครที่พิมพ์ออกจากระบบ จำนวน 1 ฉบับ
           1.3 สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ที่รับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ

ทั้งนี้ ให้ผู้สมัครยื่นคำร้องขอแก้ไขข้อมูลฯ พร้อมแนบเอกสารหลักฐานดังกล่าว 

ไม่เกินวันสุดท้ายของการปิดรับสมัคร

     - กรณีส่งทางไปรษณีย์ ให้วงเล็บมุมซองขวาล่างว่า "สมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นตุลาการประจำ
ศาลปกครองชั้นต้น" และส่งไปที่ สำนักงานศาลปกครอง สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์
เลขที่ 120 หมู่ 3  ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
     
       - กรณีส่งด้วยตนเอง ส่งได้ที่ สำนักงานศาลปกครอง สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์
อาคารบริหาร 1 กสท. ชั้น 4 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 1021

โทรศัพท์ 02-141-0778-9  โทรสาร 02-105-5562  ในวันและเวลาราชการ

            2. กรณีที่ผู้สมัครเขียนคำร้องขอแก้ไขข้อมูลฯ ภายหลังปิดรับสมัครสอบคัดเลือกฯ จะต้องดำเนินการตามข้อ 1 โดยสำนักงานศาลปกครองจะได้นำคำร้องดังกล่าว เสนอคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้อง
เพื่อโปรดพิจารณาต่อไป

2. คำถาม : เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกฯ ทางอินเทอร์เน็ต ในวันใด
คำตอบ : ผู้สมัครสามารถสมัครทางอินเทอร์เน็ตได้ ตั้งแต่เวลา 00.01 น. ของวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563   ถึงเวลา 24.00 น. ของวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563  ไม่เว้นวันหยุดราชการ  โดยเข้าไปที่  https://admincourt.go.th หรือ https://admincourt.thaijobjob.com แล้วปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนด       
3. คำถาม :เปิดรับชำระเงินถึงเมื่อไร
คำตอบ :  ผู้สมัครสามารถนำแบบฟอร์มการชำระเงิน ไปชำระเงินได้ 2 วิธี ดังนี้ 

- ชำระเงินทางเคาน์เตอร์ ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา ในเวลาทำการของธนาคาร ภายในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563

- ชำระเงินผ่านตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทย ภายในเวลา 22.00 น. ของวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563


4. คำถาม : ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบคัดเลือกฯ เท่าไร 
คำตอบ : ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบคัดเลือกฯ จำนวน 1,030 บาท ซึ่งประกอบด้วย ค่าธรรมเนียมการสอบจำนวน 1,000 บาท และค่าธรรมเนียมธนาคาร รวมค่าบริการทางอินเทอร์เน็ต จำนวน 30 บาท 
5. คำถาม : พิมพ์ใบสมัครสอบคัดเลือกฯ ตัวจริงได้ที่ไหนและเมื่อไร 
คำตอบ : สำนักงานศาลปกครอง จะกำหนดเลขประจำตัวสอบตามลำดับของการชำระค่าธรรมเนียมการสมัครสอบคัดเลือกฯ ที่ครบถ้วนถูกต้องแล้ว โดยสามารถเข้าไปตรวจสอบเลขประจำตัวสอบได้ ทางเว็บไซต์ https://admincourt.go.th หรือ https://admincourt.thaijobjob.com  และเมื่อประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับ
การสอบข้อเขียนแล้ว จึงจะสามารถพิมพ์ใบสมัครสอบคัดเลือกฯ ตัวจริงได้

6. คำถาม : ส่งเอกสารหลักฐานให้สำนักงานศาลปกครองเมื่อไร
คำตอบ : ผู้ผ่านการสอบข้อเขียนจะต้องส่งเอกสารหลักฐาน
ที่กำหนดตามประกาศรับสมัครฯ ให้กับสำนักงานศาลปกครอง โดยต้องยื่นด้วยตนเอง ภายใน 10 วันทำการ
นับแต่วันประกาศผลผู้ผ่านการสอบข้อเขียน
7. คำถาม :  จะประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการสอบข้อเขียนได้เมื่อไร 
คำตอบ : สำนักงานศาลปกครอง จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบข้อเขียน วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ทางเว็บไซต์ https://admincourt.go.th หรือ https://admincourt.thaijobjob.com   หรือ https://admincourt.thaijobjob.com
8. คำถาม : หากต้องการสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่งคุณสมบัติผู้สมัครสอบ วุฒิการศึกษา กำหนดการประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ และอื่น ๆ สามารถติดต่อได้ที่ใด
คำตอบ : ผู้สมัครสามารถติดต่อได้ที่ สำนักงานศาลปกครอง สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ อาคารบริหาร 1 กสท. ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210  โทรศัพท์ 02-141-0778-9  โทรสาร 02-105-5562  ในวันและเวลาราชการ 
9. คำถาม : หากต้องการสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการสมัครสอบคัดเลือกฯ เช่น การส่งใบสมัครสอบคัดเลือกฯ การพิมพ์ใบสมัครสอบคัดเลือกฯ หรือการค้นหาใบสมัครสอบคัดเลือกฯ สามารถติดต่อได้ที่ใด
คำตอบ ผู้สมัครสามารถติดต่อได้ที่ Call Center โทร. 02-257-7230 ในวันจันทร์-ศุกร์  เวลา 8.30-17.30 น. หรือ Line ID : @thaijobjob 
10. คำถาม : หนังสือรับรองจากส่วนราชการหรือหน่วยงานเพื่อแสดงว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตามมาตรา 18 วรรคหนึ่ง (3) และ (4) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ผู้สมัครจะต้องดำเนินการอย่างไร
คำตอบ ผู้สมัครต้องให้ส่วนราชการ/หน่วยงานเป็นผู้ออกหนังสือรับรองดังกล่าว และให้หัวหน้าหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการเจ้าหน้าที่เป็นผู้รับรอง โดยสาระในหนังสือรับรองจะต้องครอบคลุมถึงคุณสมบัติที่ใช้ในการสมัครสอบคัดเลือกฯ อาทิเช่น 

             - กรณีที่ผู้สมัครใช้คุณสมบัติการเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในการบริหารราชการแผ่นดิน ในหนังสือรับรองจะต้องครอบคลุมถึงการดำรงตำแหน่งบริหารที่ได้รับเงินประจำตำแหน่งประเภทบริหารตามกฎหมาย
ว่าด้วยเงินประจำตำแหน่งมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปีด้วย 
             - กรณีที่ผู้สมัครที่ดำรงตำแหน่งอื่นในหน่วยงานของรัฐที่มิใช่ข้าราชการ ในหนังสือรับรองจะต้องครอบคลุมถึงการมีประสบการณ์ในการทำงานโดยปฏิบัติหรือเคยปฏิบัติหน้าที่ในส่วนราชการ หรือปฏิบัติ
หรือเคยปฏิบัติงานในหน่วยงานอื่นของรัฐที่มิใช่ส่วนราชการ มาแล้วรวมกันไม่น้อยกว่า 15 ปีด้วย
11. คำถาม : การกรอกชื่อเอกสารประสบการณ์ในการทำงานหรือผลงานทางวิชาการ และการยื่นเอกสารผลงานฯ จะต้องดำเนินการอย่างไร และเมื่อไร 
คำตอบ ให้ผู้สมัครกรอกเฉพาะชื่อเอกสาร/ผลงานลงในใบสมัครข้อ 8 ให้ครบทั้ง 5 เรื่อง/ชิ้น มิฉะนั้นระบบ
จะไม่ให้ส่งใบสมัครสอบคัดเลือกฯ ได้ แต่ผู้สมัครยังไม่ต้องส่งเล่มเอกสาร/ผลงานจนกว่าจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน (ผู้ผ่านการสอบข้อเขียนและผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติเท่านั้นที่ต้องส่งเล่มเอกสาร/ผลงาน โดยชื่อเอกสาร/ผลงาน ต้องตรงกับใบสมัครข้อ 8 หากไม่สามารถกรอกข้อมูลในเนื้อที่ที่กำหนดได้เพียงพอทั้ง 5 เรื่อง/ชิ้น ให้ใส่ “-” (เครื่องหมายยัติภังค์) ในชื่อเรื่องที่ 1 ถึงเรื่องที่ 5 และให้จัดทำเอกสารเพิ่มเติมเป็นใบประจำต่อเฉพาะข้อนี้ โดยระบุชื่อผลงานทั้ง 5 เรื่อง/ชิ้น พร้อมจัดทำเป็นไฟล์นามสกุล PDF ขนาดไม่เกิน 1 เมกกะไบต์) 
12. คำถาม : กรณีปริญญาบัตรหรือหลักฐานแสดงคุณวุฒิการศึกษาเป็นภาษาต่างประเทศจะต้องแปลเป็นภาษาไทยด้วยหรือไม่ 
คำตอบ : หากปริญญาบัตรหรือหลักฐานแสดงคุณวุฒิการศึกษาที่ผู้สมัครใช้เป็นภาษาต่างประเทศ ผู้สมัครจะต้องแปลเอกสารดังกล่าวเป็นภาษาไทย และรับรองความถูกต้องในเอกสารแปลด้วย 
13. คำถาม : กรณีผู้สมัครสำเร็จการศึกษาด้านนิติศาสตร์ สาขากฎหมายมหาชน
ผู้สมัครต้องแนบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับวุฒิการศึกษาอะไรบ้างในการสมัครสอบคัดเลือกฯ
คำตอบ กรณีที่ 1 ปริญญาบัตร มีการระบุว่าสำเร็จการศึกษาในสาขากฎหมายมหาชน
ผู้สมัครไม่ต้องแนบเอกสารเพิ่มเติม 
              กรณีที่ 2 ปริญญาบัตร ไม่มีการระบุว่าสำเร็จการศึกษาในสาขากฎหมายมหาชน ผู้สมัครต้องแนบสำเนาบทคัดย่อ (Abstract) และสารบัญของวิทยานิพนธ์ (Thesis) หรือสารนิพนธ์ (Dissertation)
หรือรายงานการศึกษาอิสระ (IS) 
14. คำถาม : การแนบไฟล์เอกสารประกอบการสมัครสอบคัดเลือกฯ
คำตอบ : ผู้สมัครสามารถแนบไฟล์เอกสารนามสกุล PDF หรือ JPG ขนาดไม่เกิน 1 เมกกะไบต์
โดยอาจสแกนเอกสารในรูปแบบ ขาว-ดำ และกำหนดความละเอียดที่ 200 dpi 
              กรณีที่มีเอกสารหลายไฟล์ เช่น สำเนาปริญญาบัตรหรือสำเนาแสดงวุฒิการศึกษาที่ใช้เป็นคุณสมบัติ
ในการสมัคร โดยผู้สมัครประสงค์จะใช้เป็นหลักฐานในการสมัครมากกว่า 1 ฉบับขึ้นไป และแต่ละฉบับไม่ได้รวมเป็น 1 ไฟล์ ให้ผู้สมัครดำเนินการรวมไฟล์หลักฐานดังกล่าวให้เป็นไฟล์เดียวกันก่อนทำการ upload