สารพันปัญหา
1. คำถาม ผู้สมัครที่กรอกข้อมูลในใบสมัครสอบผิดพลาดต้องดำเนินการอย่างไร
คำตอบ : . กรณีที่ผู้สมัครสอบเขียนคำร้องขอแก้ไขข้อมูลฯ ภายในระยะเวลาที่รับสมัคร (28 มิถุนายน 2562 -  11 กรกฎาคม 2562) โดยผู้สมัครจะต้องแนบเอกสารหลักฐาน ดังต่อไปนี้

1.)  แบบคำร้องขอแก้ไขข้อมูล (Download ใบคำร้อง คลิกที่นี่)
2.)  ใบสมัครที่พิมพ์ออกจากระบบ จำนวน ฉบับ
3.)  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน ฉบับ


ทั้งนี้ขอให้ท่านยื่นแบบคำร้องขอแก้ไขข้อมูลฯ พร้อมแนบเอกสารหลักฐาน ภายในวันสุดท้ายของการปิดรับสมัคร โดยส่งทางไปรษณีย์อย่างเดียวเท่านั้น วงเล็บมุมซองขวาล่างว่า "สมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นตุลาการประจำศาลปกครองชั้นต้น" ไปที่

สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ ชั้นที่ สำนักงานศาลปกครอง เลขที่ 120 หมู่ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ10210 


โทรศัพท์ 02-141-0779, 02-141-0778, 090-908-7198  โทรสาร 02-143-9816

(ติดต่อได้ระหว่างวันที่ 28 มิถุนายน 2562 - 11 กรกฎาคม 2562)    

โทรศัพท์ 02-141-0770, 090-908-7198  โทรสาร 02-105-5562

( ติดต่อได้ตั้งเเต่วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 เป็นต้นไป )    

2. กรณีที่ผู้สมัครสอบเขียนคำร้องขอแก้ไขข้อมูลฯ ภายหลังปิดรับสมัครสอบคัดเลือกฯ จะต้องดำเนินการตามข้อ โดยสำนักงานศาลปกครองจะได้นำคำร้องดังกล่าวเสนอคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้องเพื่อโปรดพิจารณาต่อไป

2. คำถาม : เปิดรับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต ในวันใด
คำตอบ : ผู้สมัครสามารถสมัครทางอินเทอร์เน็ตได้ ตั้งแต่เวลา 00.01 น. ของวันที่ 28 มิถุนายน 2562  ถึงเวลา 24.00 น. ของวันที่ 11 กรกฏาคม 2562  ไม่เว้นวันหยุดราชการ  โดยเข้าไปที่ http://admincourt.go.th หรือ https://admincourt.thaijobjob.com แล้วปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนด
3. คำถาม : เปิดรับชำระเงินถึงเมื่อไร
คำตอบ :  ผู้สมัครสามารถนำแบบฟอร์มการชำระเงิน ไปชำระเงินได้ 2 วิธี ดังนี้

          - ชำระเงินทางเคาน์เตอร์ ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา ในเวลาทำการของธนาคาร ภายในวันที่ 12 กรกฏาคม 2562
          - ชำระเงินผ่านตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทย ภายในเวลา 22.00 น. ของวันที่ 12 กรกฏาคม 2562        

4. คำถาม : ค่าธรรมเนียมในการสมัคร เท่าไร

คำตอบ : ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จำนวน 1,030 บาท ซึ่งประกอบด้วย ค่าธรรมเนียมการสอบจำนวน 1,000 บาท และค่าธรรมเนียมธนาคาร รวมค่าบริการทางอินเทอร์เน็ต จำนวน 30 บาท

5. คำถาม : พิมพ์ใบสมัครตัวจริงได้ที่ไหนและเมื่อไร

คำตอบ : สำนักงานศาลปกครอง จะกำหนดเลขประจำตัวสอบตามลำดับของการชำระค่าธรรมเนียม

การสมัครที่ครบถ้วนถูกต้องแล้ว โดยสามารถเข้าไปตรวจสอบเลขประจำตัวสอบได้ทางเว็บไซต์ http://admincourt.go.th หรือ https://admincourt.thaijobjob.com และเมื่อประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการสอบข้อเขียนแล้ว จึงจะสามารถพิมพ์ใบสมัครตัวจริงได้

6. คำถาม : ส่งเอกสารหลักฐานให้สำนักงานศาลปกครองเมื่อไร 
คำตอบ : : ผู้ผ่านการสอบข้อเขียนจะต้องส่งเอกสารหลักฐาน ที่กำหนดตามประกาศรับสมัครฯ ให้กับสำนักงานศาลปกครอง โดยต้องยื่นด้วยตนเอง ภายใน 10 วันทำการ นับแต่วันประกาศผลผู้ผ่านการสอบข้อเขียน  
7. คำถาม : ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการสอบข้อเขียนได้เมื่อไร
คำตอบ : สำนักงานศาลปกครอง จะประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการสอบข้อเขียน วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ทางเว็บไซต์ http://admincourt.go.th หรือ https://admincourt.thaijobjob.com
8. คำถาม : หากต้องการสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่งคุณสมบัติผู้สมัครสอบ วุฒิการศึกษา กำหนดการประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ และอื่น ๆ สามารถติดต่อได้ที่ใด

คำตอบ : ผู้สมัครสามารถติดต่อได้ที่ สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ ชั้นที่ 4 สำนักงานศาลปกครอง เลขที่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210  
โทรศัพท์ 02-141-0779, 02-141-0778, 090-908-7198  โทรสาร 02-143-9816
(ติดต่อได้ระหว่างวันที่ 28 มิถุนายน 2562 ? 11 กรกฎาคม 2562)   
โทรศัพท์ 02-141-0770, 090-908-7198  โทรสาร 02-105-5562
(ติดต่อได้ตั้งเเต่วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 เป็นต้นไป)  ในวันและเวลาราชการ

9. คำถาม : หากต้องการสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการสมัครสอบ เช่น การส่งใบสมัคร การพิมพ์ใบสมัคร หรือการค้นหาใบสมัคร สามารถติดต่อได้ที่ใด

คำตอบ : ผู้สมัครสามารถติดต่อได้ที่ Call Center โทร. 02-257-7230 ในวันจันทร์-ศุกร์  เวลา 8.30-17.30 น. หรือ Line ID : @thaijobjob
10. คำถาม : หนังสือรับรองจากส่วนราชการหรือหน่วยงานเพื่อแสดงว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตามมาตรา 18 วรรคหนึ่ง (3) และ (4) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ผู้สมัครจะต้องดำเนินการอย่างไร

คำตอบ ผู้สมัครต้องให้ส่วนราชการ/หน่วยงานเป็นผู้ออกหนังสือรับรองดังกล่าวและให้หัวหน้าหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการเจ้าหน้าที่เป็นผู้รับรอง  โดยสาระในหนังสือรับรองจะต้องครอบคลุมคุณสมบัติที่ใช้ในการสมัคร
11. คำถาม : การกรอกชื่อเอกสารประสบการณ์ในการทำงานหรือผลงานทางวิชาการ และการยื่นเอกสารผลงานฯ จะต้องดำเนินการอย่างไร และเมื่อไร

คำตอบ ให้ผู้สมัครกรอกเฉพาะชื่อเอกสาร/ผลงานลงในใบสมัครข้อ 8 ให้ครบทั้ง 5 เรื่อง/ชิ้น มิฉะนั้นระบบจะไม่ยอมให้ส่งใบสมัครได้ แต่ผู้สมัครยังไม่ต้องส่งเล่มเอกสาร/ผลงานจนกว่าจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน (ผู้ผ่านการสอบข้อเขียนและผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติเท่านั้นที่ต้องส่งเล่มเอกสาร/ผลงาน โดยชื่อเอกสาร/ผลงาน ต้องตรงกับใบสมัครข้อ 8 หากไม่สามารถกรอกข้อมูลในเนื้อที่ที่กำหนดได้เพียงพอทั้ง 5 เรื่อง/ชิ้น ให้ใส่ "-" (เครื่องหมายยัติภังค์) ในชื่อเรื่องที่ 1 ถึงเรื่องที่ 5 และ ให้จัดทำเอกสารเพิ่มเติมเป็นใบประจำต่อเฉพาะข้อนี้ โดยระบุชื่อผลงานทั้ง 5 เรื่อง/ชิ้น พร้อมจัดทำเป็นไฟล์นามสกุล PDF ขนาดไม่เกิน 1 เมกกะไบต์)
12. คำถาม : กรณีปริญญาบัตรหรือหลักฐานแสดงคุณวุฒิการศึกษาเป็นภาษาต่างประเทศจะต้องแปลเป็นภาษาไทยด้วยหรือไม่

คำตอบ หากปริญญาบัตรหรือหลักฐานแสดงคุณวุฒิการศึกษาที่ผู้สมัครใช้ เป็นภาษาต่างประเทศ
ผู้สมัครจะต้องแปลเอกสารดังกล่าวเป็นภาษาไทย และรับรองความถูกต้องในเอกสารแปลด้วย
13. คำถาม : กรณีผู้สมัครสำเร็จการศึกษาด้านนิติศาสตร์ สาขากฎหมายมหาชน ผู้สมัครต้องแนบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับวุฒิการศึกษาอะไรบ้างในการสมัคร 

คำตอบ กรณีที่ 1 ปริญญาบัตร มีการระบุว่าสำเร็จการศึกษาในสาขากฎหมายมหาชน ผู้สมัครไม่ต้องแนบเอกสารรับรองสาขากฎหมายมหาชน

              กรณีที่ 2 ปริญญาบัตร ไม่มีการระบุว่าสำเร็จการศึกษาในสาขากฎหมายมหาชน ผู้สมัครต้องแนบปริญญาบัตรพร้อมเอกสารรับรองสาขากฎหมายมหาชน