ประชาสัมพันธ์

ประกาศ ก.ศป. เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบสัมภาษณ์ในการสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อแต่งตั้งเป็นตุลาการประจำศาลปกครองขั้นตัน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศ ก.ศป. เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบสัมภาษณ์ในการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นตุลาการประจำศาลปกครองขั้นตัน
ประกาศ ก.ศป. เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินประสบการณ์ในการทำงานหรือผลงานทางวิชาการในการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นตุลาการประจำศาลปกครองชั้นต้นและมีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศ ก.ศป. เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินประสบการณ์ในการทำงานหรือผลงานทางวิชาการในการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นตุลาการประจำศาลปกครองชั้นต้นและมีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์
ประกาศ ก.ศป. เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนในการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นตุลาการประจำศาลปกครองชั้นต้น (เพิ่มเติม)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศ ก.ศป. เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนในการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นตุลาการประจำศาลปกครองชั้นต้น (เพิ่มเติม)
ประกาศ ก.ศป. เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติในการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นตุลาการประจำศาลปกครองชั้นต้น
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศ ก.ศป. เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติในการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นตุลาการประจำศาลปกครองชั้นต้น
ประกาศ ก.ศป. เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนในการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นตุลาการประจำศาลปกครองชั้นต้น

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศ .ศป.เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนในการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นตุลาการประจำศาลปกครองชั้นต้น


ประกาศ ก.ศป. เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นในการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นตุลาการประจำศาลปกครองชั้นต้น (กรณีผู้สมัครสอบที่จะต้องจัดส่งเอกสารที่แสดงถึงคุณสมบัติที่รับรองไว้ในใบสมัครเพิ่มเติม จำนวน 22 ราย)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศ ก.ศป. เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นในการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นตุลาการประจำศาลปกครองชั้นต้น (กรณีผู้สมัครสอบที่จะต้องจัดส่งเอกสารที่แสดงถึงคุณสมบัติที่รับรองไว้ในใบสมัครเพิ่มเติม จำนวน 22 ราย)
ประกาศ ก.ศป. เรื่องรายชื่อผู้เข้ารับการสอบข้อเขียนในการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเเต่งตั้งเป็นตุลาการประจำศาลปกครองชั้นต้น
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศ ก.ศป. เรื่องรายชื่อผู้เข้ารับการสอบข้อเขียนในการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเเต่งตั้งเป็นตุลาการประจำศาลปกครองชั้นต้น
ประกาศ ก.ศป. เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อเเต่งตั้ง เป็นตุลาการประจำศาลปกครองชั้นต้น
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศ ก.ศป. เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อเเต่งตั้ง เป็นตุลาการประจำศาลปกครองชั้นต้น

คลิกดาวน์โหลด เอกสารหมายเลข 1 หนังสือรับรองความประพฤติของผู้สมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกฯ
คลิกดาวน์โหลด เอกสารหมายเลข 2 บัญชีรายละเอียดเกี่ยวกับ ชื่อ – ที่อยู่ ของบุคคลที่รู้จักผู้สมัครเป็นอย่างดี
คลิกดาวน์โหลด เอกสารหมายเลข 3 หนังสือรับรองคุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกฯ
คลิกดาวน์โหลด เอกสารหมายเลข 4 หนังสือรับรองการเป็นทนายความ
คลิกดาวน์โหลด เอกสารหมายเลข 5 หนังสือรับรองการดำเนินคดีปกครองในศาลปกครองชั้นต้น สำหรับผู้ขอรับการคัดเลือกเป็นตุลาการศาลปกครอง
คลิกดาวน์โหลด  เอกสารหมายเลข 6 หนังสือรับรองการดำเนินคดีปกครองในศาลปกครองสูงสุดสำหรับผู้ขอรับการคัดเลือกฯ
คลิกดาวน์โหลด เอกสารหมายเลข 7 หนังสือรับรองการว่าความในคดีแพ่งที่มีลักษณะเป็นคดีปกครองหรือคดีปกครองที่กฎหมายกำหนดให้อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลยุติธรรมสำหรับผู้ขอรับการคัดเลือกเป็นตุลาการศาลปกครอง
คลิกดาวน์โหลด เอกสารหมายเลข 8 ข้อมูลบุคคลของ ผู้สมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นตุลาการประจำศาลปกครองชั้นต้น


ระเบียบ ก.ศป. ว่าด้วยการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นตุลาการประจำศาลปกครองชั้นต้น
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ระเบียบ ก.ศป. ว่าด้วยการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นตุลาการประจำศาลปกครองชั้นต้น

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศ ก.ศป. เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์การเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ที่จะได้รับแต่งตั้งเป็นตุลาการในศาลปกครองชั้นต้น

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศ ก.ศป. เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์การเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ที่จะได้รับแต่งตั้งเป็นตุลาการในศาลปกครองชั้นต้น (ฉบับที่ ๒)

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศ ก.ศป. เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์การเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ที่จะได้รับแต่งตั้งเป็นตุลาการในศาลปกครองชั้นต้น (ฉบับที่ ๓)

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศ ก.ศป. เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์การเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ที่จะได้รับแต่งตั้งเป็นตุลาการในศาลปกครองชั้นต้น (ฉบับที่ ๔)

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศ ก.ศป. เรื่อง การกำหนดตำแหน่งอื่นในหน่วยงานของรัฐที่เทียบเท่าอธิการบดีและเทียบเท่าข้าราชการพลเรือน ระดับ ๘ 

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศ ก.ศป. เรื่อง การกำหนดตำแหน่งอื่นในหน่วยงานของรัฐที่เทียบเท่าอธิการบดีและเทียบเท่าข้าราชการพลเรือน ระดับ ๘ (ฉบับที่ ๒)

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศ ก.ศป. เรื่อง การกำหนดตำแหน่งอื่นในหน่วยงานของรัฐที่เทียบเท่าอธิการบดีและเทียบเท่าข้าราชการพลเรือน ระดับ ๘ (ฉบับที่ ๓)

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศ ก.ศป. เรื่อง การกำหนดตำแหน่งอื่นในหน่วยงานของรัฐที่เทียบเท่าอธิการบดีและเทียบเท่าข้าราชการพลเรือน ระดับ ๘ (ฉบับที่ ๔)

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศ ก.ศป. เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับประสบการณ์ในคดีปกครอง ของผู้ที่เป็นหรือเคยเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทนายความ 

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศ ก.ศป. เรื่อง การเป็นโรคหรือการมีกายหรือจิตไม่เหมาะสมที่จะเป็นตุลาการศาลปกครอง

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ระเบียบ ก.ศป. ว่าด้วยการประกอบวิชาชีพ การดำรงตำแหน่ง หรือการประกอบการที่ขัดต่อการปฏิบัติหน้าที่ตุลาการศาลปกครอง พ.ศ. 2544