สารพันปัญหา
1. คำถาม :  ผู้สมัครที่กรอกใบสมัครผิดพลาด เช่น เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน ชื่อ ชื่อสกุล คำนำหน้า หรือข้อมูลอื่น ๆ ต้องดำเนินการอย่างไร
คำตอบ : ให้ท่านเขียนคำร้องขอแก้ไขข้อมูลฯ พร้อมแนบเอกสารหลักฐาน ดังต่อไปนี้
 
1.)  แบบคำร้องขอแก้ไขข้อมูล (Download ใบคำร้อง คลิกที่นี่)
2.)  ใบสมัครที่พิมพ์ออกจากระบบ จำนวน 1 ฉบับ
3.)  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ

ทั้งนี้ขอให้ท่านยื่นแบบคำร้องขอแก้ไขข้อมูลฯ พร้อมแนบเอกสารหลักฐาน 
ภายในวันสุดท้ายของการปิดรับสมัคร โดยส่งทางไปรษณีย์อย่างเดียวเท่านั้น วงเล็บมุมซองขวาล่างว่า 
"สมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้ง
ให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุด"  ไปที่ 

สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ ชั้น ๔ สำนักงานศาลปกครอง
เลขที่ ๑๒๐ หมู่ ๓ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐
โทรศัพท์ ๐๒-๑๔๑-๐๗๗๘ , ๐๒-๑๔๑-๐๗๗๕  โทรสาร ๐-๒๑๔๓-๙๘๑๖
2. คำถาม : เปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ในวันใด
คำตอบ : ผู้สมัครสามารถสมัครทางอินเทอร์เน็ตได้ ตั้งแต่เวลา ๐๐.๐๑ น. ของวันพุธที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๒ ถึงเวลา ๒๔.๐๐ น. ของวันพุธที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยเข้าไปที่ https://admincourt.thaijobjob.com แล้วปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนด 
3. คำถาม : เปิดรับชำระเงินถึงเมื่อไร     
คำตอบ :  ผู้สมัครสามารถนำแบบฟอร์มการชำระเงินและนำเอกสาร "ใบสมัครและใบแจ้งการชำระเงินในระบบ Teller Payment" ไปชำระเงินได้ ๒ วิธี ดังนี้
- ชำระเงินทางเคาน์เตอร์ ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา ในเวลาทำการของธนาคารภายในวันพฤหัสบดีที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
- ชำระเงินผ่านตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทย ภายในเวลา ๒๒.๐๐ น. ของวันพฤหัสบดีที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
 
4. คำถาม : ค่าธรรมเนียมในการสมัคร เท่าไร
คำตอบ : ไม่มีค่าธรรมเนียมในการสมัคร แต่ผู้สมัครต้องชำระค่าธรรมเนียมธนาคาร และค่าบริการทางอินเทอร์เน็ตรายละ ๓๐ บาท
5. คำถาม : พิมพ์ใบสมัครและบัตรประจำตัวผู้สมัครได้ที่ไหน และเมื่อไร
คำตอบ : สำนักงานศาลปกครองจะกำหนดเลขประจำตัวผู้สมัครตามลำดับของการชำระค่าธรรมเนียมการสมัครครบถ้วนถูกต้อง สามารถเข้าไปตรวจสอบเลขประจำตัวผู้สมัครทางเว็บไซต์ https://admincourt.thaijobjob.com  และเมื่อประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นแล้วจึงจะสามารถพิมพ์บัตรประจำตัวผู้สมัครได้เฉพาะผู้ที่มีรายชื่อผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นแล้วเท่านั้น
6. คำถาม : ส่งเอกสารฐานให้สำนักงานศาลปกครองเมื่อไร
คำตอบ : ผู้สมัครต้องส่งเอกสารหลักฐานที่กำหนดตามประกาศรับสมัคร โดยจัดทำเป็นต้นฉบับ ๑ ชุด และสำเนา ๑ ชุดพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องทุกหน้า ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนซึ่งจะถือตราประทับไปรษณีย์ต้นทางเป็นสำคัญ หรือส่งได้ด้วยตนเอง ภายในวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๑๖.๓๐ น. ได้ที่
สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ สำนักงานศาลปกครอง เลขที่ ๑๒๐ หมู่ที่ ๓ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม. ๑๐๒๐๐ 
7. คำถาม :  หากต้องการสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่งคุณสมบัติผู้สมัคร รวมทั้งรายละเอียดเกี่ยวกับการสมัคร สามารถติดต่อได้ที่ใด
คำตอบ : ผู้สมัครสามารถติดต่อได้ที่ สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ ชั้น ๔ สำนักงานศาลปกครอง เลขที่ ๑๒๐ หมู่ ๓ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐ โทรศัพท์ ๐๒-๑๔๑-๐๗๗๘ ๐๒-๑๔๑-๐๗๕๕ โทรสาร ๐-๒๑๔๓-๙๘๑๖
8. คำถาม : หากต้องการสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการสมัครทางระบบอินเทอร์เน็ต เช่น การส่งใบสมัคร การพิมพ์ใบสมัคร หรือการค้นหาใบสมัคร สามารถติดต่อไปที่ใด
คำตอบ : ผู้สมัครสามารถติดต่อได้ที่ Call Center โทร ๐ ๒๒๕๗ ๗๑๕๙ กด ๓ ในวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา ๐๘.๓๐-๑๗.๓๐ น.
9. คำถาม : หนังสือรับรองจากส่วนราชการหรือหน่วยงานเพื่อแสดงว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตามมาตรา ๑๓ (๓) และ (๔) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ผู้สมัครจะต้องดำเนินการอย่างไร
คำตอบ ผู้สมัครต้องให้ส่วนราชการ/หน่วยงานเป็นผู้ออกหนังสือรับรองดังกล่าวและให้หัวหน้าหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการเจ้าหน้าที่เป็นผู้รับรอง  โดยสาระในหนังสือรับรองจะต้องครอบคลุมคุณสมบัติที่ใช้ในการสมัคร
10. คำถาม :  การกรอกชื่อเอกสารประสบการณ์ในการทำงานหรือผลงานทางวิชาการ และการยื่นเอกสารผลงานฯ จะต้องดำเนินการอย่างไร และเมื่อไร
คำตอบ : ให้ผู้สมัครกรอกเฉพาะชื่อเอกสาร/ผลงานลงในใบสมัครข้อ ๘ ให้ครบทั้ง ๔ เรื่อง/ชิ้น มิฉะนั้นระบบจะไม่ยอมให้ส่งใบสมัครได้ แต่ผู้สมัครยังไม่ต้องส่งเล่มเอกสาร/ผลงานจนกว่าจะประกาศรายชื่อ(ผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นเท่านั้นที่ต้องส่งเล่มเอกสาร/ผลงาน)