สารพันปัญหา
1. คำถาม ผู้สมัครที่กรอกใบสมัครสอบผิดพลาดในกรณีดังต่อไปนี้ เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน,ชื่อ - สกุล,คำนำหน้า ต้องดำเนินการอย่างไร
คำตอบ : ให้ท่านเขียนคำร้องขอแก้ไขข้อมูลฯ พร้อมแนบเอกสารหลักฐาน ดังต่อไปนี้
 
1.)  แบบคำร้องขอแก้ไขข้อมูล (Download ใบคำร้อง คลิกที่นี่)
2.)  ใบสมัครที่พิมพ์ออกจากระบบ จำนวน 1 ฉบับ
3.)  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ


ทั้งนี้ขอให้ท่านยื่นแบบคำร้องขอแก้ไขข้อมูลฯ พร้อมแนบเอกสารหลักฐาน ภายในวันสุดท้ายของการปิดรับสมัคร โดยส่งทางไปรษณีย์อย่างเดียวเท่านั้น วงเล็บมุมซองขวาล่างว่า 
"สมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นตุลาการประจำศาลปกครองชั้นต้น" ไปที่

สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ ชั้นที่ 4 สำนักงานศาลปกครอง เลขที่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

โทรศัพท์ 02-141-0779 , 02-141-0778  โทรสาร 0-2143-9816       
2. คำถาม : กรณีที่ ผู้สมัครกรอกข้อมูลอื่นผิดพลาด จะดำเนินการอย่างไร
คำตอบ : ให้ผู้สมัครยื่นเอกสารหลักฐานตามข้อ 1 โดยส่งทางไปรษณีย์ให้ครบถ้วน จากนั้นสำนักงานศาลปกครองจะพิจารณาดำเนินการแก้ไขให้อีกครั้ง 
3. คำถาม : เปิดรับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต ในวันใด
คำตอบ : ผู้สมัครสามารถสมัครทางอินเทอร์เน็ตได้ ตั้งแต่เวลา 00.01 น. ของวันจันทร์ที่ 11 ธันวาคม 2560 ถึงเวลา 24.00 น. ของวันเสาร์ที่ 23 ธันวาคม 2560  ไม่เว้นวันหยุดราชการ  โดยเข้าไปที่ https://admincourt.job.thai.com/ แล้วปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนด                        
4. คำถาม : เปิดรับชำระเงินถึงเมื่อไร
คำตอบ : ผู้สมัครสามารถนำแบบฟอร์มการชำระเงินและนำเอกสาร "ใบสมัครและใบแจ้งการชำระเงินในระบบ Teller Payment" ไปชำระเงินได้ 3 วิธี ดังนี้

- ชำระเงินทางเคาน์เตอร์ ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา ในเวลาทำการของธนาคารภายในวันอาทิตย์ที่ 24 ธันวาคม 2560
- ชำระเงินทางระบบอินเทอร์เน็ตผ่าน KTB Online ภายในเวลา 22.00 น. ของวันอาทิตย์ที่ 24 ธันวาคม 2560
- ชำระเงินผ่านตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทย ภายในเวลา 22.00 น. ของวันอาทิตย์ที่ 24 ธันวาคม 2560

5. คำถาม : ค่าธรรมเนียมในการสมัคร เท่าไร
คำตอบ : ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จำนวน 1,030 บาท ซึ่งประกอบด้วย ค่าธรรมเนียมการสอบจำนวน 1,000 บาท และค่าธรรมเนียมธนาคาร รวมค่าบริการทางอินเทอร์เน็ต จำนวน 30 บาท
6. คำถาม : พิมพ์ใบสมัครตัวจริงได้ที่ไหนและเมื่อไร
คำตอบ : สำนักงานศาลปกครอง จะกำหนดเลขประจำตัวสอบตามลำดับของการชำระค่าธรรมเนียมการสมัครครบถ้วนถูกต้อง สามารถเข้าไปตรวจสอบเลขประจำตัวสอบ ทางเว็บไซต์ https://admincourt.job.thai.com/ และเมื่อประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการสอบข้อเขียนแล้ว จึงจะสามารถพิมพ์ใบสมัครตัวจริงได้
7. คำถาม : ส่งเอกสารหลักฐานให้สำนักงานศาลปกครองเมื่อไร 
คำตอบ : ผู้ผ่านการสอบข้อเขียนจะต้องส่งเอกสารหลักฐาน ที่กำหนดตามประกาศรับสมัครฯ ให้กับสำนักงานศาลปกครอง โดยต้องยื่นด้วยตนเอง ภายใน 10 วันทำการ นับแต่วันประกาศผลผู้ผ่านการสอบข้อเขียน  
8. คำถาม : ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการสอบข้อเขียนได้เมื่อไร

คำตอบ : สำนักงานศาลปกครอง จะประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการสอบข้อเขียน วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ทางเว็บไซต์ https://admincourt.job.thai.com/

9. คำถาม : หากต้องการสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่งคุณสมบัติผู้สมัครสอบ วุฒิการศึกษา กำหนดการประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ และอื่น ๆ สามารถติดต่อได้ที่ใด

คำตอบ : ผู้สมัครสามารถติดต่อได้ที่ สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ ชั้นที่ 4 สำนักงานศาลปกครอง เลขที่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210  โทรศัพท์ 02-141-0779, 02-141-0778, ในวันและเวลาราชการ
10. คำถาม : หากต้องการสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการสมัครสอบ เช่น การส่งใบสมัคร การพิมพ์ใบสมัคร หรือการค้นหาใบสมัคร สามารถติดต่อได้ที่ใด

คำตอบ ผู้สมัครสามารถติดต่อได้ที่ Call Center โทร. 0-2257-7230 ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-17.30 น. หรือ Line ID : @thaijobjob
11. คำถาม : หนังสือรับรองจากส่วนราชการหรือหน่วยงานเพื่อแสดงว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตามมาตรา 18 วรรคหนึ่ง (3) และ (4) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ผู้สมัครจะต้องดำเนินการอย่างไร

คำตอบ ผู้สมัครต้องให้ส่วนราชการ/หน่วยงานเป็นผู้ออกหนังสือรับรองดังกล่าวและให้หัวหน้าหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการเจ้าหน้าที่เป็นผู้รับรอง  โดยสาระในหนังสือรับรองจะต้องครอบคลุมคุณสมบัติที่ใช้ในการสมัคร
12. คำถาม : การกรอกชื่อเอกสารประสบการณ์ในการทำงานหรือผลงานทางวิชาการ และการยื่นเอกสารผลงานฯ จะต้องดำเนินการอย่างไร และเมื่อไร

คำตอบ ให้ผู้สมัครกรอกเฉพาะชื่อเอกสาร/ผลงานลงในใบสมัครข้อ 8 ให้ครบทั้ง 5 เรื่อง/ชิ้น มิฉะนั้นระบบจะไม่ยอมให้ส่งใบสมัครได้ แต่ผู้สมัครยังไม่ต้องส่งเล่มเอกสาร/ผลงานจนกว่าจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน (ผู้ผ่านการสอบข้อเขียนและผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติเท่านั้นที่ต้องส่งเล่มเอกสาร/ผลงาน)
13. คำถาม : กรณีปริญญาบัตรหรือหลักฐานแสดงคุณวุฒิการศึกษาเป็นภาษาต่างประเทศจะต้องแปลเป็นภาษาไทยด้วยหรือไม่

คำตอบ หากปริญญาบัตรหรือหลักฐานแสดงคุณวุฒิการศึกษาที่ผู้สมัครใช้ เป็นภาษาต่างประเทศ ผู้สมัครจะต้องแปลเอกสารดังกล่าวเป็นภาษาไทย และรับรองความถูกต้องในเอกสารแปลด้วย